Kontakt w sprawie usługi:

anna_wozniak@cadexpert.com.pl

tel. +48 25 03 133

 

Cyfrowe przetwarzanie i kalibracja map

Dokumentacja kartograficzna w postaci elektronicznej to podstawa efektywnego działania wielu przedsiębiorstw, zarządców, administracji i urzędów.

Centrum Dokumentacji Inżynierskiej (CDI) specjalizuje się w przetwarzaniu map na postać cyfrową. Opracowujemy mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze, mapy tematyczne, plany zagospodarowania przestrzennego.

Mapa w postaci cyfrowej jest podstawą utworzenia lokalnego systemu informacji o terenie. To punkt wyjścia do przetwarzania informacji na potrzeby planowania przestrzennego. Coraz większa liczba danych w postaci cyfrowej wymaga sprawnego zarządzania nimi. Nasi eksperci doradzają, jak zintegrować bazy danych pochodzące z różnych źródeł, umieścić je na mapach cyfrowych i udostępnić przetworzone informacje.


Korzyści cyfrowego przetwarzania map

 • szybszy i łatwiejszy dostęp do wskazanej mapy
 • dużo lepsza czytelność mapy
 • możliwość szybkiego wydruku mapy lub jej fragmentu
 • prosta modernizacja tworzonych baz
 • możliwość tworzenia map hybrydowych - połączenie rastra i elementów wektorowych umożliwia tworzenie baz tematycznych, np. wodociągi - ich przebieg i urządzenia
 • możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną
 • bezpieczne przechowywanie informacji

Etapy działań

Proces przetwarzania dokumentacji mapowej rozpoczynamy od zapoznania się z potrzebami oraz stanem technicznym map. Na podstawie zgromadzonych danych określamy zakres niezbędnych prac oraz czas wykonania zlecenia i termin realizacji.

Proces przetwarzania rozpoczynamy od skanowania. Skanujemy każdy format dokumentu maksymalnie do szerokości 910 mm. Zeskanowane rastry mogą być poddane:

 • kalibracji (przeskalowaniu do oryginalnych wymiarów)
 • filtracji (wyczyszczeniu z zabrudzeń)
 • poprawieniu czytelności linii i tekstów
 • wektoryzacji (utworzeniu pliku DWG)

 W końcowym etapie uzyskujemy wysokiej jakości dokument - do wykorzystania w wybranym środowisku projektowym.

Zobacz Także

 

 

 

 


Zakres usług

Nasi eksperci oferują geoinformatyczne wsparcie procesów związanych z tworzeniem, aktualizacją i udostępnianiem planów zagospodarowania przestrzennego. Usługi obejmują między innymi:  

 • pozyskiwanie materiałów źródłowych (map zasadniczych i topograficznych, map tematycznych, wyciągów z informatycznych baz danych itp.)
 • przetwarzanie materiałów źródłowych dla potrzeb planistycznych (skaning map papierowych, obróbka plików rastrowych, wektoryzacja map lub ich elementów, synchronizacja map cyfrowych zapisanych w różnych formatach i układach współrzędnych, sporządzanie wydruków roboczych)
 • analiza materiałów źródłowych i wykonywanie map tematycznych (ukształtowanie terenu, mapy własnościowe i użytkowania terenu, funkcje budynków itd.)
 • cyfryzacja ustaleń planów (wprowadzanie rysunku planu do systemów komputerowych)
 • przygotowanie informatycznego zapisu planu do uzgodnień i późniejszego udostępniania
 • profesjonalne wielkoformatowe wydruki części graficznej planu (zgodnie z przepisami)
 • przygotowywanie wypisów i wyrysów z planu
 • pośredniczenie w dostępie do informacji geoprzestrzennej (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Czy tego szukasz? Sprawdź nasz indeks tematyczny