Kontakt w sprawie rozwiązania:

Anna Haładaj-Buchalska

anna_buchalska@cadexpert.com.pl

tel. +48 42 25 03 132

 

Obszary zastosowań

Podstawowe obszary zastosowań systemu InterGIS to m.in. gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, gromadzenie informacji o podatkach, postępowanie administracyjne (ewidencja wyłączeń z produkcji rolnej, rozgraniczanie nieruchomości, nadawanie numerów nieruchomości, nadawanie nazw ulic, itp.), zarządzanie kryzysowe, zarządzanie odpadami, gromadzenie informacji dla rynku nieruchomości, infrastruktura techniczna.

Poniżej znajdziesz wykaz elementów, dla których w systemie InterGIS można stworzyć rozbudowaną i interaktywną mapę wraz z wybranymi funkcjonalnościami rozwiązania:

 

Urbanistyka/Architektura

 • działki wg opisów (powierzchnia, klasoużytek, właściciel) i położenia
 • działki, dla których wydano wypis/wyrys z MPZP lub Studium
 • wnioski o pozwolenie na budowę/rozbudowę 
 • wydane decyzje pozwolenia na budowę/rozbudowę
 • wnioski oraz prowadzone sprawy o zmianę MPZP lub Studium
 • zgłoszone prace budowlane
 • zgłoszone do rozbiórki obiektów budowlanych
 • wydane pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych
 • wydane zaświadczenia o możliwości wydzielenia samodzielnych lokali
 • nieruchomości, dla których wydano wypis z aktu notarialnego w celu określenia braku lub istnienia renty planistycznej
 • nieruchomości dla których wydano opinię w wydziałach architektury
 • nieruchomości, dla których złożono wnioski o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
 • działki, dla których wydano zaświadczenie lub informację o przeznaczeniu parceli w MPZM lub Studium 

Rozwój i promocja miasta

 • tereny inwestycyjne
 • lokalizacje firm i instytucji
 • lokalizacje punktów sprzedaży z udzieloną koncesją na sprzedaż alkoholu
 • obszary bezrobocia
 • zakres udzielonej mieszkańcom pomocy społecznej

Zarządzanie drogami

 • ewidencjonowanie, utrzymanie i planowanie rozwoju urządzeń infrastruktury drogowej
 • wydane pozwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • wydane zezwolenia na ustawienie reklamy
 • wyznaczanie tras objazdu
 • transport publiczny
 • decyzje lokalizacyjne oraz opinie dotyczące lokalizacji wjazdów do posesji
 • wykonane uzgodnienia dotyczace przyłączy

Geodezja i gospodarka gruntami

 • wyszukiwanie działek wg opisów (powierzchnia, klasoużytek, właściciel) i położenia
 • wyszukiwanie działek przez wskazanie na mapie 
 • mapy tematyczne (klasoużytki, władania, własności)
 • zestawienia tabelaryczne (np. grunty państwowe/prywatne/gminne)
 • warstwa nieruchomości, dla których wpłynęło zgłoszenie do ZUDP

Ochrona środowiska i infrastruktura, zabytki

 • pomniki przyrody, obszary chronione, parki
 • śmietniska, wysypiska odpadów
 • budowa geologiczna
 • złoża minerałów
 • skupiska zwierząt, trasy ich migrowania
 • rowy melioracyjne
 • przepusty
 • ujęcia wód podziemnych
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • zarejestrowane miejsca przetrzymywania lub hodowli zwierząt podlegających ograniczeniom
 • lokalizacje przeznaczone do pielęgnacji
 • lokalizacje krzewów przeznaczonych do pielęgnacji
 • wydane opinie konserwatorskie
 • obiekty oczekujące na opinię o objęciu ich ochroną konserwatorską po zmianie MPZP

Zarządzanie kryzysowe

 • mapa przestępczości z podziałem na dzielnice
 • rejestr wypadków
 • miejsca wysokiego ryzyka – np. przedsiębiorstwa chemiczne, składowiska odpadów niebezpiecznych
 • systemy obrony cywilnej
 • modele zalewu na wypadek powodzi
 • oddziały i formacje OC
 • drogi ewakuacji

Gospodarka komunalna

 • utrzymywanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego gminy utylizacja odpadów komunalnych
 • zarządzanie wysypiskami śmieci
 • ewidencjonowanie, utrzymanie i planowanie rozwoju podstawowych sieci infrastrukturalnych
 • inwestycje miejskie w zakresie remontów jednostek podległych miastu
 • ujawnione własności gminy dla działek przeznaczonych pod drogi ujęte w MPZP
 • nabyte oraz przeznaczone do nabycia grunty pod drogi publiczne
 • mieszkania przeznaczone do sprzedaży oraz sprzedanych
 • nieruchomości przeznaczone do zwrotu oraz zwrócone (mapa, wyszukiwanie, wydruk)
 • lokalizacje zatwierdzonych projektów urządzeń, tablic i reklam
 • grunty nabyte oraz przeznaczone do nabycia przez gminę na wniosek i cele określone przez Wydz. Architektury
 • nieruchomości objęte trwałym zarządem na gruntach gminy i SP 

Oświata i wychowanie

 • lokalizacja żłobków, przedszkoli, szkół itp.
 • lokalizacja bibliotek, teatrów itp. 
 • obiekty rekreacyjne, sportowe
 • lokalizacje cyklicznych imprez kulturalnych
 • planowanie budowy przedszkoli lub szkół w wybranych dzielnicach w zależności od kształtowania się trendów demograficznych

Porządek i bezpieczeństwo

 • określenie miejsc stwarzających szczególne niebezpieczeństwo dla mieszkańców miasta np. ze względu na możliwość skażenia bakteriologicznego, chemicznego, radioaktywnego – wyznaczenie stref bezpieczeństwa
 • interwencje poszczególnych jednostek miejskich
 • w przypadku zgłoszenia pożaru – określenie najszybszej drogi dotarcia do danego miejsca z podaniem np. rodzaju nieruchomości (z jakich materiałów zbudowany jest dany budynek, jakie posiada instalacje, co jest w nim składowane, przez ilu ludzi i w jakim wieku jest on zamieszkiwany)

Służba zdrowia

 • mapa interwencji medycznych na obszarze miasta
 • zachorowalność z podziałem na zdefiniowane obszary, liczba obsługiwanych pacjentów, dostęp do banków krwi, współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia
 • wytyczenie najszybszej drogi dotarcia karetki pogotowia do wypadku lub wezwania z uwzględnieniem ograniczeń takich jak: objazdy, zatłoczenie ulic w godzinach szczytu
 • planowanie lokalizacji ośrodków zdrowia, szpitali