Kontakt w sprawie rozwiązania:

Marek Jarosz

marek_jarosz@cadexpert.com.pl

tel. +48 601 256 266

 

ArchiDeMeS

Nasz system jest funkcjonalnie adekwatny - w ramach pełnej linii produktowej - dla rozwiązań EDM, PDM i DMS. Wspiera praktyczne realizacje zintegrowanych systemów zarządzania jakością zgodnie z wymogami norm ISO 9000, w szczególności w ramach działów konstrukcyjnych, technicznych, utrzymania ruchu, kontroli jakości i laboratoriów kontroli jakości. Ułatwia realizacje wymogów wynikających z norm HACCP w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym oraz wspiera relacje z zewnętrznymi systemami ERP.

 ArchiDeMeS - czym się wyróżnia?

 • łączy zarządzanie zdarzeniami wynikającymi z procesów organizacji pracy i przepływu informacji zachodzącymi w całej strukturze przedsiębiorstwa z procesami tworzenia i archiwizacji dokumentacji technicznej zachodzącymi w projektowych zespołach wykonawczych
 • posiada otwartą strukturę umożliwiającą realizację interfejsu do systemów ERP. W rezultacie pozwala np. na sięganie bezpośrednio z poziomu ERP do odpowiedniej dokumentacji danych zgromadzonych w zasobach systemu, eksportowanie do ERP danych w postaci tabel (np. XLS) zawierających wybrane zestawienia np. BOM ze struktur wyrobów opracowanych pod nadzorem sytemu
 • posiada narzędzia umożliwiające uruchomienie interfejsu komunikacyjnego i wymiany danych do środowiska aplikacji MS Office i OpenOffice
 • posiada narzędzia umożliwiające uruchomienie interfejsu do aplikacji CAD firmy Autodesk 

Właściwości rozwiązania

ArchiDeMeS zawiera rozwiązania informatyczno-zarządcze składające się na spójny i kompletny system do zarządzania dokumentacją i informacją z nią powiązaną. System działa w oparciu o mechanizmy określane jako workflow dokumentu i workflow procesu, wspiera wymagania norm ISO i Urzędu Dozoru Technicznego oraz ułatwia zarządzanie dokumentacją i danymi technologicznymi opisującymi strukturę wyrobu.

Trzon systemu tworzą dwa podstawowe moduły:

ArchiDeMeS PRO: zaprojektowany do właściwego zarządzania procedurami tworzenia, dystrybucji, archiwizacji i ochrony dokumentacji technicznej oraz pokrewnej tworzonej w zespołach pracowniczych w zgodzie z normami ISO

ArchiDeMeS DPM: zaprojektowany do właściwej obsługi procesów pracy i przepływu informacji zachodzących w przedsiębiorstwach projektowych i produkcyjno-usługowych w zgodzie z normami ISO.

Wzajemne przenikanie się zadań i danych wchodzących w zakres tych dwóch modułów systemu umożliwia konstruowanie optymalnych procesów w przedsiębiorstwach, w których efekty biznesowe zależą od opracowywanej dokumentacji wykonawczej. Modułowa, parametryczna struktura systemu umożliwia elastyczną realizację procesu wdrożenia, zgodną z zakresem potrzeb, bez konieczności zakupu komponentów dla ich realizacji zbędnych.

Dodatkowo każde wchodzące w skład trzonu systemu rozwiązanie (ArchiDeMeS DPM i ArchiDeMeS PRO) może być uzupełniane o tzw. moduły specjalistyczne, do których należą:

 • moduł ADMS EUDT: wyspecjalizowane narzędzie do zarządzania utrzymaniem i przeglądem urządzeń działające w zgodzie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Wdrażane wspólnie z systemem ArchiDeMeS DPM lub ArchiDeMeS PRO (wybór zależy od potrzeb) umożliwia kompleksową realizację zadań dla służb laboratoryjnych i utrzymania ruchu, odpowiednio w zgodzie z HACCP i ISO 9000 i powiązanie danych tych służb z całą globalną informacją przedsiębiorstwa
 • moduł ADMS CM (Configuration Management): wyspecjalizowane narzędzie do zarządzania dokumentacją i danymi technologicznymi opisującymi strukturę wyrobu. Szczególnie przydatne w przedsiębiorstwach działających w oparciu o produkcję zleceniową, jak również w tych, w których wdrażane do produkcji urządzenia podlegają ścisłym rygorom certyfikacyjno-dopuszczeniowym (np. urządzenia pomiarowe, kontrolne o szczególnej odpowiedzialności itd.). Wdrażane wspólnie z systemem ArchiDeMeS DPM lub ArchiDeMeS PRO (wybór zależy od potrzeb) umożliwia kompleksową realizację zadań wynikającą z konieczności prowadzenia dokumentacji wg opracowywanych i zatwierdzanych normatywnych struktur wyrobu, kierowania ich do modyfikacji w celu opracowania wariantu danego zlecenia, modyfikacji rozwojowej, aktualizacji i kontroli zgodności z wymaganiami certyfikacyjno-dopuszczeniowymi.

W grupie produktowej znajdują się również moduły przeznaczone dla administracji (ArchiDeMeS EOD) oraz górnictwa (ArchiDeMeS DMG). Więcej informacji o tych modułach zawiera temat Obszary zastosowań.

Opieka wdrożeniowa i serwisowa

W trakcie realizacji projektu gwarantujemy doradztwo merytoryczne, tak aby produkt w pełni przystosować do indywidualnych potrzeb. Proces efektywnego wdrażania rozwiązania w przedsiębiorstwie nie jest możliwy bez intensywnych szkoleń pracowników, indywidualnych konsultacji technicznych. Dzięki ścisłej współpracy na linii ekspert-klient rozwiązanie wdrażane jest szybko i w pełni odpowiada wymaganiom założonym w projekcie. Po zakończeniu wdrożenia proponujemy konsultacje i wsparcie techniczne specjalistów, a także ewentualne modyfikacje w systemie.

Korzyści WDROŻENIA 

 • koncentracja pracowników na działaniach merytorycznych
 • skrócenie czasu projektowania nowych zadań biznesowych, ich integracji i wdrażania
 • usprawnienie pracy grupowej - symultaniczne tworzenie map procesów dla zadań realizowanych przez zespół
 • obniżone ryzyko błędu
 • gwarancja przepływu informacji i właściwej dokumentacji projektowej